மரம் வளர்ப்போம்..!! மழை பெறுவோம் ..!!!

Mettur Dam Water Level Live Status

On 22-09-2021: 73.370/120 அடி/Feet

Inflow: 11,124 கன அடி/Cusecs

Outflow: 7,800 கன அடி/Cusecs

Available Water: 35.665/93.47 T.M.C

Water Level: Increasing

Mettur Dam Water Level History - click here

Bhavanisagar Dam Water Level - click here

 

மேட்டூர் அணையின் முக்கிய விவரம்

கட்ட துவங்கிய நாள்: 20.07.1925
கட்டி முடித்த நாள்: 21.08.1934
கட்டி முடிக்க ஆன செலவு : ரூ.4.80 கோடி
நீளம்: 5,300 அடி
கொள்ளளவு: 93.50 டி.எம்.சி
அதிகபட்ச உயரம்: 214 அடி
அதிகபட்ச அகலம்: 171 அடி
சேமிப்பு உயரம்: 120 அடி
நீர்ப்பிடிப்பு பரப்பளவு: 59.25 சதுர மைல்

தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக வேளாண் இணைய தளம்

பிரதமர் பசல் பீமா திட்டம் - புதிய பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் ( PMFBY)

1 Cusecs=28.317 Liters Per Second 1 T.M.C=28,316,846,592 Liters மரம் வளர்ப்போம்...!!! மழை பெறுவோம்...!!! மரம் வெட்டுபவன் மனிதன்..! மரம் வளர்ப்பவன் "மா மனிதன்"..!!!

Monday, 9 October 2017

About Dengue Fever

Leave a Comment

""Know About Dengue Fever..!!!""


About Dengue Fever
                     
Dengue (pronounced DENgee) fever is a painful, debilitating mosquito-borne disease caused by any one of four closely related dengue viruses. These viruses are related to the viruses that cause West Nile infection and yellow fever.

An estimated 390 million dengue infections occur worldwide each year, with about 96 million resulting in illness. Most cases occur in tropical areas of the world, with the greatest risk occurring in:

The Indian subcontinent
Southeast Asia
Southern China
Taiwan
The Pacific Islands
The Caribbean (except Cuba and the Cayman Islands)
Mexico
Africa
Central
 and South America (except Chile, Paraguay, and Argentina)  Most cases in the United States occur in people who contracted the infection while traveling abroad. 

Dengue fever is transmitted by the bite of an Aedes mosquito infected with a dengue virus. The mosquito becomes infected when it bites a person with dengue virus in their blood. It can’t be spread directly from one person to another person.

"Symptoms of Dengue Fever"

Symptoms, which usually begin four to six days after infection and last for up to 10 days, may include

Sudden, high fever
Severe headaches
Pain behind the eyes
Severe joint and muscle pain
Fatigue
Nausea
Vomiting
Skin rash, which appears two to five days after the onset of fever
Mild bleeding (such a nose bleed, bleeding gums, or easy bruising)

Sometimes, symptoms are mild and can be mistaken for those of the flu or another viral infection. Younger children and people who have never had the infection before tend to have milder cases than older children and adults. However, serious problems can develop. These include dengue hemorrhagic fever, a rare complication characterized by high fever, damage to lymph and blood vessels, bleeding from the nose and gums, enlargement of the liver, and failure of the circulatory system. The symptoms may progress to massive bleeding, shock, and death. This is called dengue shock syndrome (DSS).

People with weakened immune systems as well as those with a second or subsequent dengue infection are believed to be at greater risk for developing dengue hemorrhagic fever.

"Diagnosing Dengue Fever"

Doctors can diagnose dengue infection with a blood test to check for the virus or antibodies to it. If you become sick after traveling to a tropical area, let your doctor know. This will allow your doctor to evaluate the possibility that your symptoms were caused by a dengue infection.

"Treatment for Dengue Fever"

There is no specific medicine to treat dengue infection. If you think you may have dengue fever, you should use pain relievers with acetaminophen and avoid medicines with aspirin, which could worsen bleeding. You should also rest, drink plenty of fluids, and see your doctor. If you start to feel worse in the first 24 hours after your fever goes down, you should get to a hospital immediately to be checked for complications.

"Preventing Dengue Fever"

There is no vaccine to prevent dengue fever. The best way to prevent the disease is to prevent bites by infected mosquitoes, particularly if you are living in or traveling to a tropical area. This involves protecting yourself and making efforts to keep the mosquito population down.

'To protect yourself'

Stay away from heavily populated residential areas, if possible.
Use mosquito repellents, even indoors.
When outdoors, wear long-sleeved shirts and long pants tucked into socks.
When indoors, use air conditioning if available.
Make sure window and door screens are secure and free of holes. If sleeping areas are not screened or air conditioned, use mosquito nets.
If you have symptoms of dengue, speak to your doctor.
To reduce the mosquito population, get rid of places where mosquitoes can breed. These include old tires, cans, or flower pots that collect rain. Regularly change the water in outdoor bird baths and pets' water dishes.

If someone in your home gets dengue fever, be especially vigilant about efforts to protect yourself and other family members from mosquitoes. Mosquitoes that bite the infected family member could spread the infection to others in your home.

please forward this informations to your friends and family members...

Share to Your Friends...

 Thanks & Regards,
"Mettur Diary Team"

Useful Links:

Mettur Dam Water Level Today

Mettur Dam Water Level History

Tourism in Mettur Dam

About Mettur

About Mettur Dam

Mettur Dam History

About Diabetes and Treatments

List of Important Government Websites

How to Increase Bike Mileage

Importance of Insurance

Major Reserviors in Tamilnadu

Tamil units of Measurements

Methods of Rain Water Harvesting

Mettur Park Timings

Arulmigu Padrakali Amman Temple Mecheri

Tourist Places in Mettur

About Dengue Fever

Contact Us

 

If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 comments:

Post a Comment