மரம் வளர்ப்போம்..!! மழை பெறுவோம் ..!!!

Mettur Dam Water Level Live Status

On 20-10-2021: 93.500/120 அடி/Feet

Inflow: 15,409 கன அடி/Cusecs

Outflow: 650 கன அடி/Cusecs

Available Water: 56.743/93.47 T.M.C

Water Level: Increasing

Mettur Dam Water Level History - click here

Bhavanisagar Dam Water Level - click here

 

மேட்டூர் அணையின் முக்கிய விவரம்

கட்ட துவங்கிய நாள்: 20.07.1925
கட்டி முடித்த நாள்: 21.08.1934
கட்டி முடிக்க ஆன செலவு : ரூ.4.80 கோடி
நீளம்: 5,300 அடி
கொள்ளளவு: 93.50 டி.எம்.சி
அதிகபட்ச உயரம்: 214 அடி
அதிகபட்ச அகலம்: 171 அடி
சேமிப்பு உயரம்: 120 அடி
நீர்ப்பிடிப்பு பரப்பளவு: 59.25 சதுர மைல்

தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக வேளாண் இணைய தளம்

பிரதமர் பசல் பீமா திட்டம் - புதிய பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் ( PMFBY)

1 Cusecs=28.317 Liters Per Second 1 T.M.C=28,316,846,592 Liters மரம் வளர்ப்போம்...!!! மழை பெறுவோம்...!!! மரம் வெட்டுபவன் மனிதன்..! மரம் வளர்ப்பவன் "மா மனிதன்"..!!!
Showing posts with label Methods of Rainwater Harvesting. Show all posts
Showing posts with label Methods of Rainwater Harvesting. Show all posts

Tuesday, 5 June 2018

Methods of Rainwater Harvesting | How to Save Rain Water

1 comment
Methods of Rainwater Harvesting

mettur dam water harvestingsystem
Save Rain Waterrain water harvesting methods and tricks
Save Rain Water

Broadly there are two ways of harvesting rainwater
  1. Surface runoff harvesting
  2. Roof top rainwater harvesting
Rainwater harvesting is the collection and storage of rainwater for reuse on-site, rather than allowing it to run off. These stored waters are used for various purposes such as gardening, irrigation etc. Various methods of rainwater harvesting are described in this section.

1. Surface runoff harvesting

In urban area rainwater flows away as surface runoff. This runoff could be caught and used for recharging aquifers by adopting appropriate methods.

2. Rooftop rainwater harvesting

It is a system of catching rainwater where it falls. In rooftop harvesting, the roof becomes the catchments, and the rainwater is collected from the roof of the house/building. It can either be stored in a tank or diverted to artificial recharge system. This method is less expensive and very effective and if implemented properly helps in augmenting the groundwater level of the area.

Rooftop Rainwater Harvesting System

Components of the Rooftop Rainwater Harvesting

The illustrative design of the basic components of roof top rainwater harvesting system is given in the typical schematic diagram shown in Fig 1.

best rain water harvesting methods and technique
Fig 1: Components of Rainwater Harvesting

The system mainly constitutes of following sub components:
  • Catchments
  • Transportation
  • First flush
  • Filter
Catchments

The surface that receives rainfall directly is the catchment of rainwater harvesting system. It may be terrace, courtyard, or paved or unpaved open ground. The terrace may be flat RCC/stone roof or sloping roof. Therefore the catchment is the area, which actually contributes rainwater to the harvesting system.

Transportation

Rainwater from rooftop should be carried through down take water pipes or drains to storage/harvesting system. Water pipes should be UV resistant (ISI HDPE/PVC pipes) of required capacity. Water from sloping roofs could be caught through gutters and down take pipe. At terraces, mouth of the each drain should have wire mesh to restrict floating material.

First Flush

First flush is a device used to flush off the water received in first shower. The first shower of rains needs to be flushed-off to avoid contaminating storable/rechargeable water by the probable contaminants of the atmosphere and the catchment roof. It will also help in cleaning of silt and other material deposited on roof during dry seasons Provisions of first rain separator should be made at outlet of each drainpipe.

Filter

There is always some skepticism regarding Roof Top Rainwater Harvesting since doubts are raised that rainwater may contaminate groundwater. There is remote possibility of this fear coming true if proper filter mechanism is not adopted.

Secondly all care must be taken to see that underground sewer drains are not punctured and no leakage is taking place in close vicinity.


Filters are used for treatment of water to effectively remove turbidity, colour and microorganisms. After first flushing of rainfall, water should pass through filters. A gravel, sand and ‘netlon’ mesh filter is designed and placed on top of the storage tank. This filter is very important in keeping the rainwater in the storage tank clean. It removes silt, dust, leaves and other organic matter from entering the storage tank.

The filter media should be cleaned daily after every rainfall event. Clogged filters prevent rainwater from easily entering the storage tank and the filter may overflow. The sand or gravel media should be taken out and washed before it is replaced in the filter.

A typical photograph of filter is shown in Fig 2.
how to save rain water during raining season
Fig 2: Photograph of Typical Filter in Rainwater Harvesting

There are different types of filters in practice, but basic function is to purify water. Different types of filters are described in this section.

Sand Gravel Filter

These are commonly used filters, constructed by brick masonry and filleted by pebbles, gravel, and sand as shown in the figure. Each layer should be separated by wire mesh. A typical figure of Sand Gravel Filter is shown in Fig 3.
use of rain water harvesting methods
Fig 3: Sand Gravel Filter

Charcoal Filter

Charcoal filter can be made in-situ or in a drum. Pebbles, gravel, sand and charcoal as shown in the figure should fill the drum or chamber. Each layer should be separated by wire mesh. Thin layer of charcoal is used to absorb odor if any. A schematic diagram of Charcoal filter is indicated in Fig 4.
tamilnadu rain water harvesting systems and funds
Fig 4: Charcoal Filter

PVC –Pipe filter

This filter can be made by PVC pipe of 1 to 1.20 m length; Diameter of pipe depends on the area of roof. Six inches dia. pipe is enough for a 1500 Sq. Ft. roof and 8 inches dia. pipe should be used for roofs more than 1500 Sq. Ft. Pipe is divided into three compartments by wire mesh.

Each component should be filled with gravel and sand alternatively as shown in the figure. A layer of charcoal could also be inserted between two layers. Both ends of filter should have reduce of required size to connect inlet and outlet. This filter could be placed horizontally or vertically in the system. A schematic pipe filter is shown in Fig 5.
india rain water harvesting management schemes
Fig 5: PVC-Pipe filter

Sponge Filter

It is a simple filter made from PVC drum having a layer of sponge in the middle of drum. It is the easiest and cheapest form filter, suitable for residential units. A typical figure of sponge filter is shown in Fig 6.
save rain water by rain water harvesting methods
Fig 6: Sponge Filter

Methods of Rooftop Rainwater Harvesting

Various methods of using roof top rainwater harvesting are illustrated in this section.

a) Storage of Direct Use

In this method rainwater collected from the roof of the building is diverted to a storage tank. The storage tank has to be designed according to the water requirements, rainfall and catchment availability.

Each drainpipe should have mesh filter at mouth and first flush device followed by filtration system before connecting to the storage tank. It is advisable that each tank should have excess water over flow system.

Excess water could be diverted to recharge system. Water from storage tank can be used for secondary purposes such as washing and gardening etc. This is the most cost effective way of rainwater harvesting.

The main advantage of collecting and using the rainwater during rainy season is not only to save water from conventional sources, but also to save energy incurred on transportation and distribution of water at the doorstep. This also conserves groundwater, if it is being extracted to meet the demand when rains are on. A typical fig of storage tank is shown in Fig 7.
rain water harvesting hd images and video examples
Fig 7: A storage tank on a platform painted white


b) Recharging groundwater aquifers

Groundwater aquifers can be recharged by various kinds of structures to ensure percolation of rainwater in the ground instead of draining away from the surface. Commonly used recharging methods are:-

a) Recharging of bore wells

b) Recharging of dug wells.

c) Recharge pits

d) Recharge Trenches

e) Soakaways or Recharge Shafts

f) Percolation Tanks

c) Recharging of bore wells

Rainwater collected from rooftop of the building is diverted through drainpipes to settlement or filtration tank. After settlement filtered water is diverted to bore wells to recharge deep aquifers. Abandoned bore wells can also be used for recharge.

Optimum capacity of settlement tank/filtration tank can be designed on the basis of area of catchment, intensity of rainfall and recharge rate. While recharging, entry of floating matter and silt should be restricted because it may clog the recharge structure.

First one or two shower should be flushed out through rain separator to avoid contamination. A schematic diagram of filtration tank recharging to bore well is indicated in Fig 8 .
how to measure rain water harvesting quadity
Fig 8 :Filtration tank recharging to bore well

d) Recharge pits

Recharge pits are small pits of any shape rectangular, square or circular, contracted with brick or stone masonry wall with weep hole at regular intervals. Top of pit can be covered with perforated covers. Bottom of pit should be filled with filter media.

The capacity of the pit can be designed on the basis of catchment area, rainfall intensity and recharge rate of soil. Usually the dimensions of the pit may be of 1 to 2 m width and 2 to 3 m deep depending on the depth of pervious strata.

These pits are suitable for recharging of shallow aquifers, and small houses. A schematic diagram of recharge pit is shown in Fig 9.
tamilnadu rain water saving schemes and funds
Fig 9: Recharge pit

e) Soakway or Recharge shafts

Soak away or recharge shafts are provided where upper layer of soil is alluvial or less pervious. These are bored hole of 30 cm dia. up to 10 to 15 m deep, depending on depth of pervious layer. Bore should be lined with slotted/perforated PVC/MS pipe to prevent collapse of the vertical sides.

At the top of soak away required size sump is constructed to retain runoff before the filters through soak away. Sump should be filled with filter media. A schematic diagram of recharge shaft is shown in Fig 10
rain water harvesting methods by us government
Fig 10 : Schematic Diagram of Recharge shaft


f) Recharging of dug wells

Dug well can be used as recharge structure. Rainwater from the rooftop is diverted to dug wells after passing it through filtration bed. Cleaning and desalting of dug well should be done regularly to enhance the recharge rate. The filtration method suggested for bore well recharging could be used. A schematic diagram of recharging into dug well is indicated in Fig 11 shown below.
international methods of rain water harvesting technique
Fig 11: Schematic diagram of recharging to dug well

g)Recharge trenches

Recharge trench in provided where upper impervious layer of soil is shallow. It is a trench excavated on the ground and refilled with porous media like pebbles, boulder or brickbats. it is usually made for harvesting the surface runoff.

Bore wells can also be provided inside the trench as recharge shafts to enhance percolation. The length of the trench is decided as per the amount of runoff expected.

This method is suitable for small houses, playgrounds, parks and roadside drains. The recharge trench can be of size 0.50 to 1.0 m wide and 1.0 to 1.5 m deep. A schematic diagram of recharging to trenches is shown in Fig below 12.
mettur dam hd videos and images
Fig 12: Recharging to trenches

h) Percolation tank

Percolation tanks are artificially created surface water bodies, submerging a land area with adequate permeability to facilitate sufficient percolation to recharge the groundwater. These can be built in big campuses where land is available and topography is suitable.

Surface runoff and roof top water can be diverted to this tank. Water accumulating in the tank percolates in the solid to augment the groundwater. The stored water can be used directly for gardening and raw use. Percolation tanks should be built in gardens, open spaces and roadside greenbelts of urban area.

Important Useful Links:

Useful Links:

Mettur Dam Water Level Today

Mettur Dam Water Level History

Tourism in Mettur Dam

About Mettur

About Mettur Dam

Mettur Dam History

About Diabetes and Treatments

List of Important Government Websites

How to Increase Bike Mileage

Importance of Insurance

Major Reserviors in Tamilnadu

Tamil units of Measurements

Methods of Rain Water Harvesting

Mettur Park Timings

Arulmigu Padrakali Amman Temple Mecheri

Tourist Places in Mettur

About Dengue Fever

Contact Us

 

Read More