மரம் வளர்ப்போம்..!! மழை பெறுவோம் ..!!!

Mettur Dam Water Level Live Status

On 20-10-2021: 93.500/120 அடி/Feet

Inflow: 15,409 கன அடி/Cusecs

Outflow: 650 கன அடி/Cusecs

Available Water: 56.743/93.47 T.M.C

Water Level: Increasing

Mettur Dam Water Level History - click here

Bhavanisagar Dam Water Level - click here

 

மேட்டூர் அணையின் முக்கிய விவரம்

கட்ட துவங்கிய நாள்: 20.07.1925
கட்டி முடித்த நாள்: 21.08.1934
கட்டி முடிக்க ஆன செலவு : ரூ.4.80 கோடி
நீளம்: 5,300 அடி
கொள்ளளவு: 93.50 டி.எம்.சி
அதிகபட்ச உயரம்: 214 அடி
அதிகபட்ச அகலம்: 171 அடி
சேமிப்பு உயரம்: 120 அடி
நீர்ப்பிடிப்பு பரப்பளவு: 59.25 சதுர மைல்

தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக வேளாண் இணைய தளம்

பிரதமர் பசல் பீமா திட்டம் - புதிய பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் ( PMFBY)

1 Cusecs=28.317 Liters Per Second 1 T.M.C=28,316,846,592 Liters மரம் வளர்ப்போம்...!!! மழை பெறுவோம்...!!! மரம் வெட்டுபவன் மனிதன்..! மரம் வளர்ப்பவன் "மா மனிதன்"..!!!
Showing posts with label tamilnadu history. Show all posts
Showing posts with label tamilnadu history. Show all posts

Saturday, 9 June 2018

Tamil Units of Measurements (அளவீட்டு தமிழ் அலகுகள்)

3 comments


Tamil Measuring Units

Measurements in ancient Tamil land were of seven kinds. They were number counts, balance weights, fluid volumes, grain volumes, length, time and the likeness. Ancient tamils were used only mind-calculation for their daily necessaries. Their life is mixed up with calculation for everything. They have enough tables of units for all kind such as weighing, counting, measuring, etc.,. which is similar to the Indus Valley Civilization. They have fractional tables which includes divisor of 2, 5, 8 & etc.,. 

The Tamil peoples are using still their basic unit of distance measurement called muzham to measure the length of jasmine garland. Ancient tamils also used muzhakkuchi (scale/tape) which is the basic measuring instrument to build a temple or other building. One of the temple which used muzhakkuchi is Tanjore Big Temple from Tamil Nadu, India. 

UNITS OF TIME IN ANCIENT TAMIL HISTORY 

1 kuzhi(kuRRuzhi) = குழி (குற்றுழி)= 6.66 millisecond-the time taken by the Pleiades stars(aRumin) to glitter once. 

12(base 8) or 10 kuzhigaL= 1 miy= 66.6666 millisecond-the time taken by the young human eyes to flap once. 

2 kaNNimaigaL (கண்ணிமைகள்)= 1 kainodi (கைநொடி)= 0.125 second 

2 kainodi= 1 maatthirai (மாத்திரை) = 0.25 second 

6(base 8) or 6 miygaL= 1 siRRuzhi(nodi) சிற்றுழி (நொடி)= 0.40 second-the time taken for a bubble (created by blowing air through a bamboo tube into a vessel 1 saaN high, full of water) to travel a distance of one saaN (சாண்). 

2 maatthiraigaL= 1 kuru (குறு) = 0.50 second 

2(base 8) or 2 nodigaL= 1 vinaadi வினாடி = 0.80 second-the time for the adult human heart to beat once 

21⁄2 nodigaL= 2 kuru= 1 uyir உயிர் = 1 second 

5 nodigaL= 2 uyir= 1 saNigam சாணிகம் = 1/2 aNu அணு = 2 seconds 

12(base 8) or 10 nodigaL= 1 aNu= 4 seconds 

6(base 8) or 6 aNukkaL= 12 saNigam= 1 thuLi துளி = 1 naazhigai-vinaadi நாழிகை வினாடி = 24 seconds 

12(base 8) or 10 thuLigaL= 1 kaNam கணம் = 4 minutes 

6(base 8) or 6 kaNangaL= 1 naazhigai= 24 minutes 

12(base 8) or 10 naazhigaigaL= 4 saamam சாமம் = 1 siRupozhuthu சிறுபொழுது = 240 minutes= 4 hours 

6(base 8) or 6 siRu-pozhuthugaL= 1 naaL நாள் (1 day)= 24 hours 

7 naaTkaL= 1 kizhamai கிழமை (1 week) 

15 naaTkaL= 1 azhuvam அழுவம் (1 fortnight ) 

29.5 naaTkaL= 1 thingaL திங்கள் (1 lunar month) 

2 thingaL= 1 perum-pozhuthu பெரும்பொழுது (1 season) 

6 perum-pozhuthugaL= 1 AaNdu ஆண்டு (1 year) 

64 aaNdugaL= 1 vattam வட்டம் (1 cycle) 

4096(=8^4) AaNdugaL= 1 Oozhi ஊழி (1 epoch) 

AREA MEASUREMENT 

1 Marakkal vaedaipadu (seeds required for planting rice) = 8 cents 

12.5 Marakkal vaedaipadu = 100 cents (one acre) 

Area calculation and Measurement Chart 

1 hectare = 2 acre 47 cent 

1 hectare = 10,000 sq.m. 

1 acre = 0.405 hectare 

1 acre = 4046.82 sq.m. 

1 acre = 43,560 sq.ft. 

1 acre = 100 cent = 4840 sq.gejam 

1 cent = 435.6 sq.ft. 

1 cent = 40.5 sq.m 

1 ground = 222.96 sq.m. = 5.5 cent 

1 ground = 2400 sq.ft. 


1 kuzhi = 10x10 ft. (although some say that 1 kuzhi is approximately equal to 12x12 ft. i.e., 144 sq.ft.) 

1 Mā = 100 kuzhi = 10000 sq.ft. 

1 Kāni = 4 Mā = 40000 sq.ft. 

1 kāni = 92 cents = 0.92 acre 

1 kāni = 400 kuzhi = 40000 sq.ft. 

1 acre = 436 kuzhi 

1 Veļi = 7 kāni = 6.43 acres = 2.6 hectares 

1 dismil =2.5 cent 


1 furlong = 660 feet = 220 kejam 

1 kilometre = 5 furlong 

1 link / chain = 0.66 foot = 7.92 inch 

1 kejam = 9.075 sq.ft. 

1 mile = 8 furlong 

1 ares = 1076 sq.ft. = 2.47 cent 

1 chain = 22 kejam 

1 furlong = 10 chain 

1 kejam = 0.9144 metre 

1 township = 36 sq.mile 

1 sq.mile = 640 acre 

1 cent = 48 kejam 

UNITS OF ANCIENT TRADE 

Balance weights 

Gold weights 

4 nel edai= 1 kunRimaNi 

2 kunRimaNi= 1 manjaadi 

1 manjaadi= 1 paNavedai 

5 paNavedai= 1 kazhanju 

8 paNavedai= 1 varaaganedai 

20 paNavedai= 4 kazhanju = 1 kaqhsu 

80 paNavedai= 16 kazhanju= 4 kaqhsu= 1 palam. 

1.5 Kazhanji = 8 gram or one pown 


Goods weights 

32 kunRimaNi= 1 varaaganedai 

10 varaaganedai= 1 palam 

40 palam= 1 veesai 

1000 palam =1 kaa 

6 veesai= 1 thulaam 

8 veesai= 1 maNangu 

20 maNangu= 1 paaram. 

Grain volume 

1 kuNam= smallest unit of volume 

9 kuNam= 1 mummi 

11 mummi= 1 aNu 

7 aNu=1 immi 

7 immi= 1 uminel 

1 sittigai= 7 uminel 

360 nel= 1 sevidu 

5 sevidu= 1 aazhaakku 

2 aazhaakku= 1 uzhakku 

2 uzhakku= 1 uri 

2 uri= 1 padi 

8 padi= 1 marakkaal(kuRuNi) 

2 marakkaal(kuRuNi)= 1 padhakku 

2 padhakku= 1 thooNi 

5 marakkaal= 1 paRai 

80 paRai= 1 karisai 

96 padi= 1 kalam 

120 padi= 1 pothi(mootai) 

21 marakkal = 1 Kottai 

22 maakaani = 100 gms 

1 padi, = 1800 avarai pods = 12,800 miLagu seeds = 14,400 nel grains = 14,800 payaRu grains = 38,000 arisi grains = 115,200 sesame seeds 

Fluid volume 

5 sevidu= 1 aazhaakku 

2 mahani = 1 aazhakku (arai kal padi) 

2 aazhaakku= 1 uzhakku (Kal padi) 

2 uzhakku= 1 uri (Arai padi) 

2 uri= 1 padi 

8 padi= 1 marakkaal 

2 marakkaal(kuRuNi)= 1 padhakku 

2 padhakku= 1 thooNi 

21 Marakkal = 1 Kottai 

Length 

10 koaN= 1 nuNNaNu 

10 nuNNaNU= 1 aNu(atom) 

8 aNu= 1 kathirtthugaL 

8 kathirtthugaL= 1 thusumbu 

8 thusumbu= 1 mayirnuni 

8 mayirnuni= 1 nuNmaNal 

8 nuNmaNal= 1 siRu-kadugu 

8 siRu-kadugu= 1 eL 

8 eL= 1 nel 

8 nel= 1 viral= 8^8 aNu(atom)= 1.9444 centimetre 

12 viral= 1 saaN= 100 immi= 23.3333 centimetre 

2 saaN= 1 muzham= 46.6666 centimetre 

2 muzham= 1 kajam

4 muzham= 1 paagam 

625 paagam= 1 kaadham= 5000 saaN= 1166.66 metres= 1.167 kilometre 

LIKENESS (SAARTTHAL) 

Likeness has attributes of tone, sound, colour and shape for comparison of a given substance with a known standard. 

WHOLE NUMBERS 

1= onRu 

10= patthu 

100= nooRu 

1000= aayiram 

10,000= pathaayiram 

100,000= nooRaayiram 

1000,000= meiyiram 

10^9= thoLLunn 

10^12= eegiyam 

10^15= neLai 

10^18= iLanji 

10^20= veLLam 

10^21= aambal 

Tamil texts elaborate the following version: 

1 = ONDRU -one 

10 = PATHU -ten 

100 = NOORU-hundred 

1,000 = AAYIRAM-thousand 

10,000 = PATHAAYIRAM -ten thousand 

100,000 = LATCHAM-hundred thousand 

1,000,000 = PATHU LATCHAM - one million 

10,000,000 = KODI-ten million 

100,000,000 = ARPUTHAM-hundred million 

1,000,000,000 = NIGARPUTHAM- one billion 

10,000,000,000 = KUMBAM-ten billion 

100,000,000,000 = KANAM-hundred billion 

1,000,000,000,000 = KARPAM-one trillion 

10,000,000,000,000 = NIKARPAM -ten trillion 

100,000,000,000,000 = PATHUMAM -hundred trillion 

1,000,000,000,000,000 = SANGGAM -quadrillion 

10,000,000,000,000,000 = VELLAM -ten quadrillion 

100,000,000,000,000,000 = ANNIYAM - 

1,000,000,000,000,000,000 = ARTTAM - 

10,000,000,000,000,000,000 = PARARTTAM - 

100,000,000,000,000,000,000 = POORIYAM - 

1,000,000,000,000,000,000,000 = MUKKODI - 

10,000,000,000,000,000,000,000 = MAHAYUGAM - 

FRACTIONS 

1= onRu 

3/4= mukkaal 

1/2= arai 

1/4= kaal 

1/5= naalumaa 

3/16= moonRu veesam 

3/20= moonRumaa 

1/8= araikkaal 

1/10= irumaa 

1/16= maakaaNi (veesam) 

1/20= orumaa 

3/64= mukkaal veesam 

3/80= mukkaaN 

1/32= araiveesam 

1/40 araimaa 

1/64= kaal veesam 

1/80= kaaNi 

3/320= araikkaaNi munthiri 

1/160= araikkaaNi 

1/320= munthiri 

1/102,400= keezh munthiri 

1/2,150,400= immi 

1/23,654,400= mummi 

1/165,580,800= aNu 

1/1,490,227,200= kuNam 

1/7,451,136,000= pantham 

1/44,706,816,000= paagam 

1/312,947,712,000= vintham 

1/5,320,111,104,000= naagavintham 

1/74,481,555,456,000= sinthai 

1/1,489,631,109,120,000= kathirmunai 

1/59,585,244,364,800,000= kuralvaLaippidi 

1/3,575,114,661,888,000,000= veLLam 

1/357,511,466,188,800,000,000= nuNNmaNl 

1/2,323,824,530,227,200,000,000= thaertthugaL 

CURRENCY 

1 pal (wooden discs/sea shellots)= (approximately) 0.9 grain 

8 (or 10 base 8) paRkaL =1 senkaaNi (copper/bronze) = 7.2 grains(misinterpretted by Roman accounts as 10 base 10 paRkal =9 grains) 

1/4 senkaaNi =1 kaalkaaNi (copper) =1.8 grains(misinterpretted by Roman accounts as 2.25 grains) 

64 (or 100 base 8) paRkaL = 1 KaaNap-pon a.k.a. Kaasu panam(gold) = 57.6 grains 

1 Roman dinarium was traded on par with 2 KaaNappon plus 1 SenkaaNi(=124 grains). 

18 Ana = 2.5 Rupee, 16 Ana = 1 Rupee, 1 Ana = 3 Thuttu, 1/4 Ana = 3/4 (mukkal) thuttu

Useful Links:

Mettur Dam Water Level Today

Mettur Dam Water Level History

Tourism in Mettur Dam

About Mettur

About Mettur Dam

Mettur Dam History

About Diabetes and Treatments

List of Important Government Websites

How to Increase Bike Mileage

Importance of Insurance

Major Reserviors in Tamilnadu

Tamil units of Measurements

Methods of Rain Water Harvesting

Mettur Park Timings

Arulmigu Padrakali Amman Temple Mecheri

Tourist Places in Mettur

About Dengue Fever

Contact Us

 

Read More